คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 28/2563 (Council Visit) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Where good ideas come from”
January 24, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะวิทยาศาสตร์
January 24, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 28/2563 (Council Visit) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

Council PH_01

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 28/2563 (Council Visit) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีประเด็นความโดดเด่นดังต่อไปนี้

1. ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ( 2559-2562)
1. การนำผลงานวิจัยไปใช้ผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจนสำเร็จ จำนวน 20 เรื่อง
2. การแก้ปัญหาการเงินของคณะฯ
3. การมีนักวิจัยที่เป็นนวัตกร 5 คน คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างสุขภาพและสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ทั้งสิ้น 7 ชิ้น  คือ รับสิทธิบัตร 1 ชิ้น อนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น และอยู่ระหว่างปรับแก้และขอจด 5 ชิ้น รวมทั้งขึ้นทะเบียนที่ INT 2 ชิ้น
4. การจัดการศึกษาหลักสูตร Master of Public Health ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ APACPH และ AUNQA
5. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาธารณสุขชุมชนและระบบสุขภาพให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 12 ปี เช่น Wisconsin และ California State University เป็นเวลา 3 ปี

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
1. การพัฒนาศูนย์วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในเดือนพฤษภาคม 2563
2. การพัฒนา “Health Literate Faculty” พญาไท ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and Healthy District” เพื่อเป็น Interprofessional Education
3. การพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้าน Implementation Sciences เพื่อพัฒนางาน Megacity Health and Global Health เพื่อการอบรมและปฏิบัติการจริง ปี 2563
4. การจัดบริการวิชาการสร้างสุขภาพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มพระสงฆ์ เป้าหมาย เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเดือน กุมภาพันธ์ 2563
5. การเพิ่มจำนวนนวัตกรและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย เพิ่มร้อยละ 10
6. การพัฒนานักศึกษา MUHIDEF ( Health Literacy, English ) อย่างน้อยร้อยละ 80

Recent post