คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café “จับตามอง!! โรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา”
January 27, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ผึ้ง
January 28, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 30/2563 (Council Visit) ณ คณะเทคนิคการแพทย์

2

วันที่ 27 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 30/2563 (Council Visit) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

 1. สัมฤทธิ์ผลในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักวิจัยติดอันดับ 1 และ 12 Top authors ของไทย และของโลกในบางสาขาของงานทาง Data Mining and Biomedical Informatics
 2. ความสำเร็จในการพัฒนา Platform งานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ครบวงจร (วิจัยพัฒนา – ผลิตโดย Pilot plant – จำหน่ายโดยบริษัท MT InnoTrex) และพัฒนากลไกรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม       เครื่องมือแพทย์ระดับประเทศ
 3. การขยายบริบททางเทคนิคการแพทย์กับการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล และการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
 4. ขยายบทบาททางวิชาชีพเพื่อการส่งเสริมการมีสุขภาวะดี (Good Health & Well-being) ผ่านการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
  แบบองค์รวม และคลินิกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (สปสช.) เพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน และการ Up-skill, Re-skill แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
 6. เป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ทั้งประเทศ และการขยายศักยภาพในระดับอาเซียน

 

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564  (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)

 1. หลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA
 2. พัฒนา National Clinical Laboratory Validation Center เพื่อส่งเสริมการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
 3. พัฒนา National Platform ทดสอบอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต รองรับทิศทาง Food for the Future
 4. ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และคลินิกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อรองรับประชาชน
  ทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
 5. ขยายศักยภาพการเป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ในระดับอาเซียน

Recent post