คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้อนรับ President of China Medical University, Taiwan
January 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมูลนิธิไทยคม
January 22, 2020

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020” (วันที่ 2)

1579608108438-1024x630

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา (หาดป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาหัวข้อ “Internal Quality Assurance System: University Autonomy” โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ AUN Executive Director ASEAN University Network และ ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมการเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเสวนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020 โดยในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการประชุม ทั้งนี้ ในภาคเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก Ranking ในการพัฒนามหาวิทยาลัย” โดย Mr. E Way Chong Regional Director จาก QS Ranking จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “บทบาทของงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Recent post