มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020”
January 20, 2020
ม.มหิดล เผยความคืบหน้าผลักดันระบบชี้วัด ASEAN Rating on Healthy University สู่ประชาคมโลก
January 21, 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ทรงเปิด “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”

na-9

วันที่ 21 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลเขาทอง  อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  อาจารย์ แพทย์หญิงมณทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี  นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร  นายแพทย์เกษตร อมันตกุล ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก    จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 120 ราย และเสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้า เปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ทรงปลูกต้นมะสัง และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (Mahidol Nakhonsawan Medical Center)  เป็น 1 ใน 4 โครงสร้างหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่จะเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง – ภาคกลางตอนบน 7 จังหวัดคือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์โดยมีเป้าสำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต (Palliative Care)  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นศูนย์ฝึกอบรมและรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย กลุ่มอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มอาคารบริการ และอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปัจจุบันเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก และมีคลินิกเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ อายุรกรรมไต สูตินรีเวช ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมพลาสติก เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ในอนาคตจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 300 เตียง ในปี พ.ศ.2571

Recent post