คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 34/2563 (Council Visit) ณ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 ค.ศ. 2020
January 29, 2020
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมแสดงปาฐกถาผลงานที่ได้รับรางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
January 29, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 34/2563 (Council Visit) ณ คณะพยาบาลศาสตร์

ns01

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 34/2563 (Council Visit) ณ ห้องประชุม จันทรา นิลวรางกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563–2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1.ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา
2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในปี 2562
3.พัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและนานาชาติ เช่น 3.1 จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย 3.2 เปิดสอนรายวิชา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นรายวิชาร่วมสหสาขา ให้กับนักศึกษาจาก PUMC & UI และ 3.3 เปิดสอนวิชา Enhancing patient safety through Inter – Professional Collaborative Practice แบบสหสาขาวิชาชีพ IPE : Interprofessional Education เป็นรายวิชาร่วมสหสาขา วิชาแรก ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4.พัฒนางานบริการวิชาการที่เป็น service package ครบวงจร ได้แก่ เช่น การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ งานบริการวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
5.เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท Satellite Campus ที่ Vietnam National University ประเทศเวียดนาม และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
6.IRB-NS ได้รับการรับรองมาตรฐานจากระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน : NECAST
คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 7.ผ่านเกณฑ์ประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1.พัฒนาศูนย์การพยาบาลผู้ป่วย NCDs ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับ Johns Hopkins University ปี 2563
2.พัฒนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี 2563
3.พัฒนาบทเรียนออนไลน์ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลใช้การเรียนการสอนผ่านระบบ Online 25% ในปีการศึกษา 2563 และ 100% ในปีการศึกษา 2564
4.รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ปี 2563

Recent post