คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 29/2563 (Council Visit) ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
January 24, 2020
Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the Coronaviruses (2019-nCoV) Pandemic
January 26, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข