คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 20/2563 (Council Visit) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสร์
January 15, 2020
กองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล จัดสัมมนาความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
January 15, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (Workshop on UniNet Network and computer Application : 40th WUNCA) โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกาคอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)

2) เพื่อศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสมาชิก

4) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5) เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จัก

Recent post