มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Mahidol Friends for Staffs” ปีการศึกษา 2562
January 15, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
January 15, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 20/2563 (Council Visit) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสร์

en01

วันที่ 15 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 20/2563 (Council Visit) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563–2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. ได้รับการจัดอันดับที่ 1 (ด้านสิ่งแวดล้อม) ของประเทศไทย จาก Times Higher Education
2. พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
3. วารสาร Environment and Natural Resources Journal (ENRJ) ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus Quartile 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกันยายน 2560
4. ห้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีได้รับมาตรฐาน ESPReL รวมทั้งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
และได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004, ISO14001:2015 มาตราฐานคาร์บอนฟุตพรินทร์ขององค์กร มาตราฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001 และมาตรฐานสีเขียว เช่น Green Meetng และ Green Office
5. บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ สร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก รางวัลเหรียญทอง “ระบบตรวจวัดและควบคุมการสังเคราะห์แสงของพืชอัจฉริยะ” ในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น
6. การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ Shanghai Jiao Tong University, Tsinghua University, Nagasaki University และ Fukuoka Women’s University จัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล กับ GISTDA
7. การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองเต่า วัดบวรนิเวศ
วิหาร (ได้รับ รางวัล นำร่อง Social Engagement ม.มหิดล) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่ ม.มหิดล ศาลายา

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2.พัฒนาวารสาร ENRJ (Environment and Natural Resources Journal) ในฐานข้อมูลสากล Scopus เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Science Citation Index Expand (SCIE) ซึ่งอยู่ใน Web of Science Core Collection (2019-2020)
3.พัฒนาศักยภาพของ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Approach)
4.การรับรองมาตราฐานสากลในการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 ในส่วนของโลหะหนัก

Recent post