คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
February 3, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 (The 174th AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)
February 4, 2020

รักษาการแทนอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ “Where good ideas come from” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

001

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ “Where good ideas come from” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยได้รับความรู้ ประสบการณ์ และการแนะแนวทางในการทำวิจัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกบิลปักษา ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post