คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
February 3, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 (The 174th AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)
February 4, 2020

รักษาการแทนอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ “Where good ideas come from” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์