รักษาการแทนอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ “Where good ideas come from” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
February 3, 2020
งาน “ครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563
February 4, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 (The 174th AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)