มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 (The 174th AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)
February 4, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดโครงการ “อบรมความปลอดภัยในการใช้กล้องวงจรปิดให้กับผู้สูงอายุ”
February 4, 2020

งาน “ครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563

grad02

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีพิธีทำบุญ และ ประมวลภาพความประทับใจ รวมทั้งกิจกรรม “ผู้บริหารพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ มีพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง, นางอรนันท์ ดีพรม, นางจำลอง ดำแดง, นางนันทวัน สุวงศ์ และ นายณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ รางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น บัณฑิตวิทยาลัย” แก่ นางอรกัญญา สมบุญโต และ ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2562

Recent post