มหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174
February 6, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง “Handheld Ultrasound” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์
February 6, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “China: The New International Order?”

001

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยชมรมสหประชาชาติจำลอง (MUIC Model United Nations Club) จัดกิจกรรม China: The New International Order?” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร

ดร.เตช บุนนาค ได้บรรยายถึงการเข้ามามีอำนาจของประเทศจีนในเวทีโลก และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและจีน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้รับฟังการบรรยาย มีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ และส่วนงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน

Recent post