ม.มหิดล ร่วมกับ สปสช. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับรางวัล TQC ประจำปี 2562
February 20, 2020
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมเสวนา 20 ปี วันภาษาแม่สากล “ภาษา ชายแดน การศึกษา และบูรณาการศาสตร์” (Language, Border, Education, and Multidisciplinary)
February 21, 2020

ม.มหิดล ร่วมกับ สปสช. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

DSC_1393

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 1 โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกล่าวให้โอวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยรุ่นที่  1 จัดระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพัฒนาสมรรถนะนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารกองสาธารณสุข ผู้บริหารกองคลัง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) รวมทั้ง นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการอบรมที่การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพและงานบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่องด้วยตนเอง ฝึกทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานด้วยตนเอง (Self Study) ในระยะเวลา 3 เดือนหลังเข้ารับการอบรม โดยมีทีมคณาจารย์จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Recent post