วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
February 7, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ณ พุทธมณฑล
February 7, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสและดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) ประจำปี 2562

award2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) นักวิจัย และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยไทยผู้สร้างผลงานที่มีคุณูปการต่อการประเทศอย่างเป็นที่ประจักษ์

โดยในปี พ.ศ.2562 นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส จำนวน 2 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล สาขาฟิสิกส์อวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ สาขาชีววิทยาโมเลกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และรางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ มา ณ โอกาสนี้

Recent post