คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา แถลงข่าวเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย
February 26, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติครั้งที่ 9 “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม” (Thai Family in Social Transition)
February 27, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา แถลงข่าวเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง

42C5C652-923B-4C5A-AB55-3ECA26B10B45

วันพฤหัสบดีที่  27 กุมภาพันธ์  2563  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1  และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าว เรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพิน  ศุพุทธมงคล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ห้อง D 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศขณะนี้ ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและสูญเสียอย่างมาก  ทำให้ทุกประเทศต้องการให้การระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น มีการชะลอให้ช้าที่สุด มีผู้ป่วยน้อยที่สุด จึงได้มีการขอความร่วมมือให้งดการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดในช่วงนี้ โดยสาเหตุหนึ่งของการระบาด คือ การที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ซึ่งได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดสูงยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อได้ต่อเนื่อง และไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเมื่อเจ็บป่วย ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ล่าช้า ดังเช่นกรณีผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและมีอาการไข้ ไอ หายใจลำบาก เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่เปิดเผยประวัติการเดินทาง ทำให้บุคคลใกล้ชิดทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ไม่ทันเตรียมตัวป้องกันการติดต่ออย่างถูกต้อง อันอาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างต่อ

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีประวัติเสี่ยงตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และต่อประเทศชาติ  หยุดการแพร่กระจายโรค  โดยการแยกตัวจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค หากเจ็บป่วยต้องให้ประวัติที่แท้จริงเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และขอให้คำแนะนำสำหรับประชาชน และครอบครัวที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ >>> คำแนะนำสำหรับประชาชน

Recent post