ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
February 24, 2020
วิทยาลัยนานาชาติเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
February 24, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

Recent post