วิทยาลัยนานาชาติเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)
February 24, 2020
Opening of Non-communicable Diseases (NCDs) Survey in Lao PDR
February 25, 2020

วิทยาลัยนานาชาติเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

001

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ และผู้แทนจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (MUIC Energy Saving Committee) ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู (A303) อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยในปี 2563 วิทยาลัยนานาชาติและหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน (การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ระยะที่ 4) เป็นองค์กรนำร่องในการดำเนินการจัดทำระบบการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post