รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “AUN-QA Overview”

ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ“โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data ด้านสาธารณสุข”
February 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม“ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”
February 19, 2020

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “AUN-QA Overview”

aun-1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “AUN-QA Overview” และ “AUN-QA in Mahidol University” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ของ AUN-QA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเด่นและปัญหา อุปสรรคที่พบ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Recent post