วิทยาเขตกาญจนบุรีจัดกิจกรรมอบรม “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Safety) ครั้งที่ 8”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café: ภาพ “หลุมดำ” ภาพแรกของมวลมนุษย์ชาติ
February 5, 2020
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ
February 6, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรีจัดกิจกรรมอบรม “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Safety) ครั้งที่ 8”

F8D358F1-4424-4971-8831-825E7D1DC19D

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Safety) ครั้งที่ 8 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม .. 2557 ห้อง L-316 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

จัดโดยงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ลดความเสี่ยง และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ก่อนเริ่มปฏิบัติการทดลอง ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน ระบบการจัดการของเสียอันตราย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Recent post