มหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ
February 6, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “China: The New International Order?”
February 6, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174

002

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 (The 174th AUN – QA Programme Assesment at Mahidol University) จาก Prof. Dr. Suzeini Binti Abd Halim, AUN-QA Council Member และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตร โดยในครั้งนี้ มีหลักสูตรเข้ารับการประเมิน 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
  Doctor of Dental Surgery Programme, Faculty of Dentistry
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
  Bachelor of Science Programme in Radiological Technology, Faculty of Medical Technology
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
  Master of Science Programme in Social, Economics and Administrative Pharmacy (International Programme), Faculty of Pharmacy
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
  Master of Science in Pharmacy Programme in Clinical Pharmacy (International Programme), Faculty of Pharmacy

ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดย Prof. Dr. Fauza Ab. Ghaffar, Chief and Lead Assessor ได้สรุปผลการตรวจประเมิน และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post