คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
February 7, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว 3 นวัตกรรม…รับมือไวรัสโคโรน่าและภัยพิบัติ
February 11, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ณ จังหวัดสมุทรสาคร

si01

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธี  พร้อมนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ  อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และพระราชทานให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ขนาดพื้นที่ 25  ไร่ ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กรมกิจการผู้สูงอายุ และจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมุ่งหวังให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบของประเทศ โดยเฉพาะการดูแลระยะกลาง (intermediate care) เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้ว ได้เตรียมตัวกลับไปใช้ชีวิตต่อที่บ้านได้  ลดระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานเกินไป และสามารถป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำ หรือต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำซ้อนอีก และสามารถเป็นต้นแบบองค์ความรู้อันจะนำไปเผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ และสังคมต่อไปด้วย

ภาพโดย:
สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

Recent post