วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
February 7, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสและดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) ประจำปี 2562
February 7, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องธีรราช ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการดำเนินการด้านวิชาการ การพัฒนาบุคคลากร แหล่งทรัพยากรเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อผลักดันการปลูกฝังด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนานักสิ่งแวดล้อมศึกษาและพื้นที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เล็งเห็นว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านมลพิษ ขยะ หรือภัยธรรมชาติ การส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเสริมทักษะการออกแบบการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้สนุก น่าสนใจ เข้าถึงง่าย และนำไปใช้ได้จริง ให้กับนักศึกษาและครูที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนและชุมชนอื่นๆ ต่อไปอย่างแพร่หลาย กระบวนการที่ผลักดัน คือการสร้างทักษะการเป็นวิทยากรหรือผู้นำด้านกิจกรรมธรรมชาติให้กับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สอนโดยนักธรรมชาติศึกษาและกระบวนกรมืออาชีพที่ทำงานด้านนี้โดยตรง

สำหรับหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีหนึ่งเดียวในประเทศไทย และถูกจัดเป็นหลักสูตรวิทยาศาตร์ประยุกต์ที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านชีววิทยาและความรู้ที่เชื่อมโยงด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Recent post