คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ณ พุทธมณฑล
February 7, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ณ จังหวัดสมุทรสาคร
February 11, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

si1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

Recent post