ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผนึกพลังTOT นำเทคโนโลยี 5G สร้างประโยชน์บริการสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พิธีเปิดโครงการ MU Freshy Boys And Girls 2019: Global citizen and Global talent ประจำปีการศึกษา 2562
February 19, 2020
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะ การดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ Careadviser eco-platform
February 20, 2020

ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผนึกพลังTOT นำเทคโนโลยี 5G สร้างประโยชน์บริการสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

5g15

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงความร่วมมือระหว่าง TOT กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้ลงนามและสักขีพยาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย และคุณสุริยะ เจือจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบริการสื่อสารไร้สาย รวมทั้งคุณพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุม R 301 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านวิชาการ มีขอบเขตความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ที่จะร่วมกันสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศ และการใช้ Network ในการติดต่อสื่อสารสำหรับรถโมบายสโตรก ในบริเวณพื้นที่ปั๊ม ปตท. รวมทั้งสนับสนุนและติดตั้งเสาสัญญาสื่อสารแบบไร้สาย 5G ณ บริเวณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริเวณที่รถโมบายสโตรกรับบริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการสาธารณสุข อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post