กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมเสวนา 20 ปี วันภาษาแม่สากล “ภาษา ชายแดน การศึกษา และบูรณาการศาสตร์” (Language, Border, Education, and Multidisciplinary)
February 21, 2020
สถาาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโพรไบโอติกระดับอาเชียน(SEA Probiotic SERN)
February 22, 2020

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ

A97BD89D-145C-42D1-BED7-D12FF8451020

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง “OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และผู้ปฎิบัติงานด้ายนโยบายและแผนจากส่วนงานให้ความสนใจ พร้อมเข้าฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post