มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม“ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”
February 19, 2020
ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผนึกพลังTOT นำเทคโนโลยี 5G สร้างประโยชน์บริการสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
February 20, 2020

พิธีเปิดโครงการ MU Freshy Boys And Girls 2019: Global citizen and Global talent ประจำปีการศึกษา 2562

1582115924349-1024x683

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ MU Freshy Boys And Girls 2019: Global citizen and Global talent ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ได้มีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนในแต่ละคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post