ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับรางวัล TQC ประจำปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะ การดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ Careadviser eco-platform
February 20, 2020
ม.มหิดล ร่วมกับ สปสช. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
February 21, 2020

ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับรางวัล TQC ประจำปี 2562

1582201257811-768x575

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มอบโดย คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

TQC เป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลก โดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เพื่อให้สอดรับกับการนำประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ด้วยการสร้างบัณฑิตที่เป็น Global Citizen ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมคุณภาพสูงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ เป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายให้บริการสุขภาพ และบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยจึงเลือกใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อมุ่งสู่การบรรลุสู่พันธกิจ และความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์รางวัลช่วยให้องค์กรสามารถระบุโอกาสในการพัฒนาและนำมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับความท้าทาย มหาวิทยาลัยยังมุ่งปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างความผูกพันกับนักศึกษาผู้ใช้พลังงานผู้ให้ทุนวิจัย และผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ มุ่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการ และระบบงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อนำไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในบุคลากร ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนพันธกิจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างยั่งยืน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาใช้บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 สอดคล้องเชื่อมโยงไปในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นองค์กรแม่ ซึ่งนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรที่ประชาชนไว้วางใจ เชื่อมั่น และมีความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำเกณฑ์ TQA มาใช้วางแผนพัฒนา และบูรณาการการทำงานในทุกพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย การดูแลสุขภาพ และการบริการวิชาการ โดยถ่ายทอดสู่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน โดยรวมสิ่งที่องค์กรได้รับคือเกิดวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบคุณค่าที่เป็นเลิศสู่นักเรียนและผู้รับบริการ

Recent post