มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม“ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “AUN-QA Overview”
February 17, 2020
พิธีเปิดโครงการ MU Freshy Boys And Girls 2019: Global citizen and Global talent ประจำปีการศึกษา 2562
February 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม“ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”

fund15

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม “ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม” โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร. โธมัส กวาดามูซ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมด้วย  ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นเป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันผู้สนับสนุนทุนวิจัยระดับประเทศ ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่

  1. “ภาพรวมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และระบบการบริหารงานสำนักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิริไล  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  1. “ระบบการบริหารงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)ในการสนับสนุนทุนวิจัยฯ”

โดย  คุณกุลวรา  โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

  1. “ระบบการบริหารงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยฯ” โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  1. “ระบบการบริหารงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ (บพข.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยฯ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  1.  “ระบบการบริหารงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยฯ” โดย ดร.กัญญวิมว์  กีรติกร ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
  2. “ระบบการบริหารงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยฯ” โดย ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารทุนวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit :PMU) และส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของประเทศ

Recent post