คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง “Handheld Ultrasound” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “China: The New International Order?”
February 6, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
February 7, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง “Handheld Ultrasound” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์

ra1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจากมูลนิธิประมาณ ชันซื่อ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง “Handheld Ultrasound” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ณ ห้องประชุม 910B-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ระบบการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในปัจจุบัน ค่อนข้างมีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นกว่าในอดีตค่อนข้างมาก ทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสามารถทำได้หลากหลายและรวดเร็ว ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาพยาบาลจะยังสามารถต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรม ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับนวัตกรรมการวินิจฉัยทางรังสีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก จากการใช้เครื่องฉายทางรังสีที่มีขนาดใหญ่ สู่การใช้เครื่องฉายทางรังสีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ หรือที่เรียกว่า Handheld Ultrasound ซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รังสีวินิจฉัยร่วมกับการรักษา ด้วยเครื่อง Ultrasound ชนิดนี้ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยสามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่เพื่อให้สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

Handheld Ultrasound สามารถใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชัน และเชื่อมต่อกับ Smart Devices ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พร้อมรองรับเทคโนโลยีในการสื่อสาร video conference – consult ที่สามารถเห็นภาพอัลตร้าซาวด์แบบ real time พร้อมกับแพทย์ผู้ตรวจ กับแพทย์ผู้รับ consult เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายด้าน ทำให้การรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการนำเครื่อง Ultrasound พกพา มาใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ก็จะช่วยในการรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ได้จัดซื้อและได้รับมอบเครื่อง Handheld Ultrasound จำนวน 50 เครื่อง ไปใช้งานจริงแล้วในหน่วยงาน ต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยเอกซเรย์ ภาควิชารังสีวิทยา หน่วยโรคหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง-ชาย หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม หอสังเกตอาการชาย และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก คุณอำพันศรี ชันซื่อ คุณปรมา ชันซื่อ และคุณธริสรา ชันซื่อ มาร่วมในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนสำหรับนำไปซื้อเครื่อง Handheld Ultrasound ในครั้งนี้

Recent post