การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563

งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2020: Run for Fund”
February 16, 2020
ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ“โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data ด้านสาธารณสุข”
February 17, 2020

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563

1581818795862-768x1024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสะท้อนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกัน และการเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาไทย

Recent post