มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติครั้งที่ 9 “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม” (Thai Family in Social Transition)
February 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรภาคีด้านวัคซีน
February 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)

7CD65E08-5854-41F6-8433-A88DB7135006

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8 ในกิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงาน ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

Recent post