มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562”
February 5, 2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café: ภาพ “หลุมดำ” ภาพแรกของมวลมนุษย์ชาติ
February 5, 2020

MU Backpack Scholarship 2020

001

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน MU Backpack Scholarship 2020” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด “Global Citizenship” และแนะแนวทางการเขียน Proposal ในโครงการทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จากนั้น เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post