คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว 3 นวัตกรรม…รับมือไวรัสโคโรน่าและภัยพิบัติ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ณ จังหวัดสมุทรสาคร
February 11, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ELT workshop)
February 12, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว 3 นวัตกรรม…รับมือไวรัสโคโรน่าและภัยพิบัติ

eg07

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ยืนยง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ หนูหอม และ ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว 3 นวัตกรรม…รับมือไวรัสโคโรน่าและภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤติในภาวะเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คิดค้น 3 นวัตกรรม…เพื่อรับมือไวรัสโคโรน่าและภัยพิบัติจากสารเคมี หรือกัมมันตรังสี ได้แก่ 1.หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ Doctosight สำหรับการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช 2.ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี และ 3.ระบบ AI คัดกรองข่าวปลอมในเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรน่า ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post