คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ

วิทยาเขตกาญจนบุรีจัดกิจกรรมอบรม “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Safety) ครั้งที่ 8”
February 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174
February 6, 2020

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ

aqr14

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ จากนั้นเป็นการกล่าวถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้รายงานคุณภาพอากาศ โดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิชวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวถึง การรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง “ตระหนัก” โดย “ไม่ตระหนัก” ต่อด้วย มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รวมถึงการสาธิตแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ความรู้และการรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย นายภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร. พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งสถานี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) ซึ่งตรวจวัดโดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ที่ใช้เครื่องวัดและวิธีการมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ได้รับการรับรองและยอมรับในระดับสากล ข้อมูลที่รายงานจึงมีความถูกต้อง แม่นยำสูง และน่าเชื่อถือทางวิชาการ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณริมถนนซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 เขตบางกอกน้อย และริมถนนพญาไท เขตราชเทวี เพื่อรายงานคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองรายชั่วโมง พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ แก่ประชาคมมหิดล ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
สำหรับมาตรการ 4 ข้อที่ทุกคนสามารถทำได้ เพื่อช่วยกันลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ “ตรวจสอบ” เครื่องยนต์ของยานพาหนะ ระบบบำบัดคุณภาพอากาศของโรงงาน และมาตรการลดฝุ่นของโครงการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ “เปลี่ยนใจ” เดินทางด้วยกันด้วยพาหนะคันเดียว (Car Pool) ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้น เช่น แกสโซฮอล์ หรือไบโอดีเซล “ไม่เผา” ไม่เผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ เผาป่า เผาตอซังหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ “เล่าต่อ” วิธีลด PM2.5 การดูแลสุขภาพ และแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องในการติดตามปริมาณ PM 2.5

Recent post