พิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563
February 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการเเข่งขัน “กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์”
February 15, 2020

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

DFFC0B6F-403F-4BB3-8548-E136DF6630CF

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีการมอบรางวัลประเภท Sportsman ได้แก่
1. ผศ.ดร.ประณมพร โภชสมบูรณ์ ประเภทว่ายน้ำ
2. นางธนาภรณ์ นะภาโชติ ประเภทแอโรบิค
3. นางบุศกร กิจรัตนา ประเภทกรีฑา
4. นายภณัฐพนธ์ ไทรแก้ว ประเภทกรีฑา
5. นายวัฑฒนะ บุญณรงค์ ประเภทกรีฑา
6. นายชนก โพธิ์พืช ประเภทเทนนิส

รางวัลประเภท Talented Sportsman Award ได้แก่
1. อรพร ดำรงวงศ์ศิริ ประเภทว่ายน้ำ/กรีฑา
2. ปิยะพงษ์ ทองเอก ประเภทว่ายน้ำ
3. ฤทัย สัดทัดวัฒนา ประเภทว่ายน้ำ
4. ธัชชะ จุลชาต ประเภทว่ายน้ำ
5. ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ ประเภทว่ายน้ำ
6. รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ประเภทว่ายน้ำ
7. ไพฑูรย์ เจริญพัฒน์ ประเภทเปตอง
8. ไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์ ประเภทเปตอง
9. คณาธิป มีทวี ประเภทเปตอง
10. ชัชชัย เกตุแก้ว ประเภทกรีฑา
11. สุลัดดา อ่องลา ประเภทกรีฑา
12. นำพล สิงห์ทอง ประเภทกรีฑา
13. อัจฉราภรณ์ เล็กรังส์ ประเภทกรีฑา
14. ประดับพงษ์ กุแก้ว ประเภทกรีฑา
15. ดร.ศุภกร วงศ์วทัญญู ประเภทกรีฑา
16. วรากร หมวดสิงห์ ประเภทลีลาศ/แอโรบิค

โดยการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)” จะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2563 โดยจัดการแข่งขันจำนวน 20 ชนิดกีฬา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬา ไป เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 19 -27 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ปีบทองเกมส์

Recent post