คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสากังหันน้ำน้ำรีไซเคิลเพื่ิอจุดประกายน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา”
February 26, 2020
คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
February 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

kku

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นางขนิษฐา โสดามรรค รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับพร้อมด้วยนางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลในด้านบทบาทของศูนย์ตรวจสอบภายใน การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว รวมถึงภารกิจด้านการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post