คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติครั้งที่ 9 “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม” (Thai Family in Social Transition)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา แถลงข่าวเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
February 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)
February 27, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติครั้งที่ 9 “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม” (Thai Family in Social Transition)

0C31EB06-E3AA-44BB-96BC-5436872DFBCC

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม” (Thai Family in Social Transition) และให้เกียรติ ปาฐกถาเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

จากนั้น เป็นการเสวนาใน หัวข้อ สารพันปัญหาสู่การพัฒนาครอบครัวไทย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย
2. ศาสตราจารย์ ดร.วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3. นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ในภาคบ่าย เป็นการอภิปราย เรื่อง “พหุปัจจัยที่เป็นภัยต่อครอบครัว” โดยมี พล.ต.ท. ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และ นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย อสมท. เป็นวิทยากร และมีการนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน การติดเกมกับสุขภาพจิตในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ความเครียดในชาวนาสูงอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น

การประชุม ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ สมาคมอนามัยครอบครัว เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครอบครัวและเด็ก และร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมครอบครัวให้มีความเข้มแข็งต่อไป

Recent post