สถาาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโพรไบโอติกระดับอาเชียน(SEA Probiotic SERN)
February 22, 2020
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)
February 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

001

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี   โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาววรรณพิมล  เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Koichiro WATANABE, Senior Vice President/ Director of International Student Center และคณะ จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุม OSM 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post