มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น