บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะ การดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ Careadviser eco-platform

ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผนึกพลังTOT นำเทคโนโลยี 5G สร้างประโยชน์บริการสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
February 20, 2020
ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับรางวัล TQC ประจำปี 2562
February 20, 2020

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะ การดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ Careadviser eco-platform

mou-grad03

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ Careadviser eco-platform ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ ประธาน   เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวรุณ สร้อยสั้น ผู้จัดการทั่วไป และคุณสุมาลี นิ่มกิตติกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้ความร่วมมือ โครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับ Careadviser eco-Platform เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อพัฒนาระบบการจัดการหลักในชื่อ Careadviser eco-Platform โดยทำการเปรียบเทียบจับคู่ข้อมูลระหว่างผู้ดูแล และผู้สูงอายุที่เหมาะสมกันมากที่สุด ทำให้เกิดการบริการที่ดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อดำเนินการจัดทำการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ สำหรับผู้ดูแลที่ผ่านการทดสอบโดยผู้ดูแลจะได้รับใบรับรอง และสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวิชาชีพ ( Value added) ให้แก่บุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน เชื่อมโยงองค์ความรู้และศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมคำแนะนำการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงวัย ผลักดันพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุใน Careadviser eco-platformให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

Recent post