17 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
February 2, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
February 3, 2020

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

grad-05

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางการวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการใช้เครื่องมือ / อุปกรณ์ และการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต

Recent post