โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP #24)
February 4, 2020
ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562
February 5, 2020

พิธีเปิดหน่วยบริการร่วม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ph06

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร  และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด หน่วยบริการร่วม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ณ  ชั้น 3 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดหน่วยบริการร่วม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร  กล่าวถึงความสำคัญและแสดงนโยบายในความร่วมมือครั้งนี้   พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา กล่าวถึงความสำคัญของ Health Literacy สิทธิผู้รับบริการและการจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายกัลยาณมิตร  ณ  ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดตั้ง หน่วยบริการร่วม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”  เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 13 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และนำองค์ความรู้ที่มีอยู่  มาจัดบริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาในสังคม  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพและประเมินความเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน พร้อมให้ข้อมูลตามสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนสร้างสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยให้บริการตามสิทธิของ สปสช. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ตั้งอยู่  ณ  ชั้น 3 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-11.30 น. และ เวลา 13.00-15.00 น.

Recent post