พิธีเปิดหน่วยบริการร่วม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
February 4, 2020
ม.มหิดล ต้อนรับคณะจาก Nationnal Kaohsiung University
February 5, 2020

ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562

tqc-16

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินให้เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562 ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

TQC เป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลก โดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เพื่อให้สอดรับกับการนำประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยในปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้เป็นส่วนงานแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับในปีนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์หลัก 7 หมวด ได้แก่ 1) การนำองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์

Recent post