ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562
February 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562”
February 5, 2020

ม.มหิดล ต้อนรับคณะจาก Nationnal Kaohsiung University

visitor6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล นำคณะผู้แทนจาก Nationnal Kaohsiung University ประเทศไต้หวัน นำโดย Dr.Tien-Tsorng Shih, Dean of College of Electrical Engineering and Computer Science เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล เพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรและพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

Recent post