โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP #24)
February 4, 2020
ม.มหิดล ต้อนรับคณะจาก Nationnal Kaohsiung University
February 5, 2020

ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562