17 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
February 2, 2020

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ( Retreat) ประจำปี 2563 “ Strategies to World Class University : Revisited”

line_294041486933439-1024x682

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลับมหิดล กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2563 “ Strategies to World Class University : Revisited” จากนั้นเป็นการบรรยายทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566 และวิธีการไปสู่ World Cass University และการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “ตั้งเป้าหมายแบบ OKR” โดย รองศาสตราจารย์ รศ.ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “มุมมองสภามหาวิทยาลัยเพื่อการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Recent post