กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดงานเสวนา “Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World”
November 13, 2019
งานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
November 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)

B255E47E-FA49-4D57-B513-C7421ABB2718

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ WFME ; World Federation for Medical Education ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการนำเสนอภาพรวมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมแพทย์และปรีคลินิกพร้อมตอบข้อซักถาม โดยคณะกรรมการฯ มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน อาทิ ห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ห้องบรรยาย ห้องสมุด ห้องเรียนกลุ่มย่อย ห้องพักนักศึกษา ห้องให้คำปรึกษา สโมสรนักศึกษา ห้องพยาบาล สนามกีฬา เป็นต้น

Recent post