คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ University College London สหราชอาณาจักร
November 18, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Mahidol MPH International Conference : Public Health beyond Boundaries
November 19, 2019

ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุม 2019 SATU Steering Committee Meeting ณ Universiti Malaysia Sabah เมือง Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย

01_1024x768

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Presidents’ Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU) Steering Committee Meeting” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร โดยในที่ประชุมได้สรุปการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและร่วมวางแผนในการดำเนินงานในปี 2020 สรุปได้ดังนี้คือ

1) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในกลุ่มประเทศสมาชิกผ่าน Joint Research Scheme (JRS) ซึ่งในขณะนี้ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (31%) แพทยศาสตร์ (11%) วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (10%) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (20%) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (15%) สังคมศาสตร์ (7%) มนุษยศาสตร์ (2%) และการวางแผนและออกแบบ (5%) รวมทั้งหมด 61 โครงการโดยเป็นการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน

2) การประชุมสรุปงานเฉพาะสาขา (local chapter) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ New Approaches in Medical Care for Older Adults ซึ่งมีผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศไต้หวัน

3) โครงการ SATU Mobility Action for Regional Talents (SMART 2.0) ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักศึกษาในประเทศสมาชิกให้ร่วมกันเสนอวิธีการแก้ปัญหาผ่านการร่วมปรึกษาแบบออนไลน์กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในปีนี้ กลุ่มนักศึกษาที่ชนะเลิศคือ กลุ่ม The Connected ที่เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการกับอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ซึ่งมี นางสาวสาวิณีย์ กันเกตุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในสมาชิกในกลุ่ม ร่วมกับนักศึกษาจาก Indian Institute of Technology Bombay ประเทศอินเดีย National Cheng Kung University และ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

4) โครงการ SATU International Programme ซึ่งมุ่งเน้นการผลักดันความตระหนักรู้ในเรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานในปี 2020 จะดำเนินตามแผนงานเดิมและจะขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยสมาชิกกว่าร้อยประเทศต่อไป

Recent post