คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย
November 18, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU)
November 18, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 3

camp11

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 3 ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ และเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 สาขาวิชาชีพ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

ในวันสุดท้ายได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เป็นผู้มอบใบประกาศ และกล่าวปิดโครงการฯ

Recent post